Predavači

Svetlana Bajić, dipl. etnolog, muzejska savjetnica. Učestvovala je u brojnim istraživačkim etnološko-folklorističkim projektima na području cijele Bosne i Hercegovine. Samostalno je vodila projekat DC-13 u okviru kojeg je istraživala tradicijsku seosku nošnju u Hercegovini. Učestvovala u realizaciji Međunarodnog projekta „Slovenci u Bosni i Bosanci u Sloveniji“ u organizaciji Instituta za istoriju i Akademije nauka Slovenije. Kao koautor sudjelovala je pri izradi monografija: Ilidža, Svrzina kuća, Pozdrav iz Sarajeva, Svjetlost Evrope u BiH, a za izdanje Berg enciklopedije (Velika Britanija), napisala je članak o „Tradicionalnom odijevanju i modi u Bosni i Hercegovini“. Autorica je više samostalnih i zajedničkih izložbi.  Na Muzičkoj akademiji, Odsjek za etnomuzikologiju, predavala je kolegij iz etnologije u trajanju od deset godina. Kao stručna savjetnica, predavačica i članica žirija, tokom cijelog radnog vijeka aktivno je učestvovala u radu Kulturno-umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Aktivna je članica više nevladinih organizacija: Mozaik, AiASN-a, Suada Dilberović, Soroptimist international, Sarajevo. Dobitnica je povelje Federalnog ministarstva kulture i sporta za doprinos u očuvanju kulturno-historijskog naslijeđa za 2009. godinu.

Fatima Maslić, direktorica Zavičajnog muzeja Travnik, historiju umjetnosti diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1984. godine. Organizatorica je i voditeljica dugogodišnjeg programa restauracije i revitalizacije srednjovjekovne tvrđave Stari grad u Travniku. Ima bogato iskustvo o oblasti zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Implementirala je mnogobrojne projekte u oblasti zaštite kulturnog naslijeđa i arheologije. Od 1993. godine uređuje časopis za kulturu „Divan“ BZK „Preporod“ Travnik.

Nedžad Kapidžić, završio je Prosvjetno kulturološko prevodilačku školu u Derventi. Tokom 2003. godine diplomirao na Filozofskom fakultetu u Tuzli i stekao zvanje Profesor historije i geografije. Godine 2015. angažovan je od Ministarstva obrazovanja nauke kulture i sporta kao privremeni savjetnik za historiju. Od 2015.godine član je Evropskog udruženja predavača historije EURO CLIO i EURO CLIO HIP. Od  2014. god. angažovan je kao saradnik na kulturološkim projektima Saveza turističkih vodiča RS. Sudjelovao je na više projekata podržanih s strane USAIDa i Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Organizator je više kampova za učenike iz cijele BiH.

Arjana Tafro-Buljubašić, diplomirana je ekonomistica i magistra političkih nauka.  Stručnjakinja je za poslovnu komunikaciju,  propagandu,  tržišno orijentiranu komunikaciju, ponašanje potrošača, brand management, marketing komunikaciju, korporacijsku komunikaciju i odnose sa javnostima.

Aida Zubčević, magistra je farmacije i vlasnica firme „Faveda“ iz Sarajeva. Članica je međunarodne ženske poduzetničke mreže. Sa okupljenim timom kontinuirano radi na polju edukacije žena u ruralnim područjima sa ciljem njihovog ekonomskog osnaživanja i podizanja svijesti o značaju zaštite prirodnih resursa.

Azra Čolić, diplomirana je ekonomistica sa dugogodišnjim  radnim iskustvom u bankama poput BBI, Raiffeisen, Privredna banka, Investicijska banka F BiH i sl.

Ivana Bunoza, diplomirana je ekonomistica, stručnjak za izradu (financijske) strategije, cijena usluga, financijskih planova, sa akcentom na planiranje održivih financijskih planova. Ima bogato radno iskustvo između ostalog u Upravi za inspekcijske poslove Županije zapadno-hercegovačke, pomoćnik je ravnatelja i izvršna direktorica za ekonomske poslove JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

Nejra Zubčević, diplomirana je pravnica.  Polaznica je master studija na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Posjeduje veliko iskustvo u radu sa udruženjima i u nevladinom sektoru. Surađivala je na mnogobrojnim projektima.

Mirela Džinić, freelance designer sa 13 godišnjim iskustvom u bankarskom sektoru. Izlagala je na mnogim sajmovima mode, te organizirala brojne samostalne modne revije. Iskusna u procesu razvoja modnog proizvoda te kreiranju vizuelnog identiteta kod stvaranja branda. Kreatorka vlastite Wearable Art modne linije koja njeguje i spaja elemente tradicionalnog i savremenog. Ima radno iskustvo kao tehnolog u kompaniji koja se bavi modnom konfekcijom, a trenutno u trajanju od nepune dvije godine, zaposlena je kao modelar u istoj kompaniji. 

Dejan Križaj istražuje posebnosti podsticanja turističke inovativnosti. Od 2006. godine predsjednik je stručne komisije Slovenske turističke organizacije i Ministarstva za gospodarski razvoj i tehnologiju za kreativne i inovativne turističke prijedloge i dosege, Tvorac i Sijač, idejni je vođa projekta Banka turističkih mogućnosti Slovenije. Spomenuti i drugi projekti dobili su međunarodna priznanja UNWTO, OECD i EU.  Educira na području e-turizma i inovativnosti u turizmu. Urednik je revije Academica Turistica – Tourism and Innovation Journal.

Tina H. Zakonjšek je prva iskustva  sa područja turizma skupila na Međunarodnom institutu za turizam i u Nacionalnom turističkom udruženju, danas je direktorica Zavoda Novi turizam i suosnivačica Zavoda GoodPlace. Bavi se prije svega sa nacionalnim projektima podsticanja inovativnosti (Sijač, Tvorac, BTPS) i održivošću (Zelena shema slovenskoga turizma), pri čemu na oba područja tijesno surađuje sa Slovenskom turističkom organizacijom. Izvodi edukacije i radionice sa područja inovativnoga i održivog turizma za destinacije i ponuđivače. Revizorka je za međunarodne standarde Green Destinations in Slovenia Green (za destinacije) te Travelife in Green Globe (za ponuđivače).

Neja Petek je direktorica agencije za marketing u turizmu NeaCulpa, specijalizirane za oblikovanje turističkih produkata i turističkih tržnih marki, pripremu strategija trženja u turizmu i storytelling-pripovijedanje. Na području kulturnoga i kreativnoga turizma ima iskustva kako s vidika strateškoga  planiranja razvoja turizma tako sa vidika pozicioniranja i cjelokupne komunikacije kulturno-turističkih produkata.

Jan Klavora, direktor turističke agencije GoodPlace, ima na području oblikovanja turističkih produkata i programa dugogodišnja iskustva. Između ostalog sa Biotehničkim fakultetom surađivao je pri razvoju produkta promatranja medvjeda na području Kočevja, sa njemačkim partnerom Ulijem Stanciujem razvija produkt biciklističke staze TransSlovenia, u Idriji je razvijao i oblikovao programe UNESCO baština živoga srebra. U Sloveniji izvodi edukacije i savjetovanja za destinacije i ponuđivače sa područja biciklističkoga turizma, u međuvremenu dok Danube Competence Centru savjetuje pri evaluaciji postojećih i u razvoju novih turističkih produkata.

Jana Apih ima 18 godišnje iskustvo na području trženja, strateškoga planiranja i razvoja turizma. Karijeru u turizmu počela je kao vođa projekata  na Slovenskoj turističkoj organizaciji, nato  je preuzela vođenje marketinške agencije Marethica te kasnije vođenje odsjeka za marketing na turističkoj agenciji Globtour. Svoj put nastavila je u marketinškoj agenciji za turizam Toleranca Marketing, gdje je sudjelovala pri razvoju turističkih produkata i gradnji robne marke. Tokom 2012. godine sa 12 drugih suosnivača osnovala je Zavod tvornica održivog turizma GoodPlace, a tokom 2016. godine postala je suvlasnica putničke agencije GoodPlace sa akcentom na zelenim i aktivnim programima.  

Tomaž Stritar, diplomirani socijalni radnik i direktor Zavoda za razvoj socijalnog poduzetništva. Specijaliziran za područje potpornog socijalno poduzetničkog okruženja, što uključuje planiranje, osnivanje i vođenje start-up socijalnih poduzeća. Posebno djeluje na području traženja prikladnih poslovnih modela i izvora financiranja. Inovira različne metodološke alate koji se upotrebljavaju prilikom uključivanja ranjivih grupa stanovništva nazad na trg rada.  Piše priručnike na temu osnivanja socijalnog poduzeća.  

Vid Tratnik, diplomirani je psiholog i predsjednik Kulturno obrazovnog društva PiNA. Bio je programski vođa Kluba studenata općine Kopar te vođa Odbora za obrazovanje u Savezu studentskih kluba Slovenije. Stručni je suradnik Omladinskoga odbora Slovenije, savjetnik je za financiranje iz sredstava EU za različna poduzeća, projektni menedžer za projekte EU: Competitive Edge in Backpacking Journalism. Omladinski je trener i facilitator događaja na više od 30 konferencija i edukacija, razvija nove didaktične metode i priprema priručnike i druga gradiva namijenjena učenju.

Ema Weixler, dipl. kulturologinja i socijalna antropologinja te stručna saradnica KID PiNA na području integracije načela jednakosti spolova. Kao projektni vođa planira i koordinira aktivnosti nastale u sklopu nacionalnih i međunarodnih projekata, posvećenih osnaživanju i emancipaciji žena. Kao saradnica koordinira i izvodi projektne aktivnosti sa područja održivog razvoja. Pored znanja iz društvenih nauka u proteklim godinama razvija sposobnosti i sa područja kao što su komercijala, marketing, administracija i poslovanje.